جمعه، شهریور ۱۵، ۱۳۸۷

پدر بکارت!

عتیق بن عثمان نخستین فردی بود که خارج از خوانواده محمد(ص) اسلام آورد. طرح دوستی عتیق بن عثمان که تاجری ثروتمند و فردی خردمند بود از زمانی که سرپرستی فعالیتهای تجاری خدیجه به محمد سپرده شد ریخته شد و در آغاز دعوت به اسلام ثروتش و در طول دعوت تدبیر و خردش نقش بسیار مهمی در سرنوشت اسلام داشت.
بعدها چون عایشه دختر عتیق بن عثمان اولین زن باکره ای بود که به همسری محمد در آمد صاحب لقب پرافتخار – ابوبکر- گشت و همچنین با به همسری گرفتن دو دختر از دختران رسول(?) به مرتبه پرافتخاردامادی محمد هم نائل گشت.
برداشتی آزاد از : نگاهی نو به اسلام / مسعود انصاری

17 comments | Permalink

چهارشنبه، شهریور ۱۳، ۱۳۸۷

1


محمد برای اینکه همکاری یهودی ها را نسبت به خود جلب کند ، در آغاز کوشش کرد آئین مراسم دینی آنها را برای اسلام پذیرش کند ،برای مثال او ابتدا اورشلیم را برای قبله مسلمانان برگزید و همچین روزه مسلمانان را از آیئن مذهبی یهودیها برداشت کرد ، و روز یوم کیپور را که یهودیها در آن روز به انجام رسم روزه گیری می پردازند برای مسلمانان برگزید و حتی نام روزه مسلمانان را نیزهمان نامی که یهودی ها در زبان خود به کار می برند یعنی (عاشورا) که در گاهنامه عبری مفهوم دهم ام ماه تیشرین را می دهد ، تعیین کرد.
اما هیچ کدام از این اقدامات برای جلب نظر یهودی ها کارگر نیافتاد و بدین سان بود که مکه قبله گشت و روزه بجای دهم ماه تیشرین ( عاشورا) برای تمام ماه رمضان تعیین شد.

البته چرخشهای الله در باب ماه مبارک رمضان و روزه یکی دو تا نیست ، مثل وقتی که حکم آمد که در این ماه از نزدیکی با زنانتان پرهیز کنید و بعد از چندی چون علنا این دستور با شکست مواجه شده بود اجازه نزدیکی هم صادر گشت!


aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006