یکشنبه، فروردین ۱۶، ۱۳۸۸

حتی اگر پرندگان بروند در پرو بمیرند!

چهل سالگی...
زیرا در چهل سالگی هر چه باید بدانی دانسته ای و دیگر انتظاری نه از هدفهای بزرگ داری و نه از زنها!


هوممم
خب هنوز که اوووه کو تا چهل سالگی ولی خب از خیلی قبلترش یعنی حتی از اولش شاید ، از زنها انتظار بزرگی نداشتم بجز همون خوشبختیهای کوچکی که همشون بصورت دست به یکی کردن در دادنش امساک میکردن و میکنن خاک بر سرها!

بعد برای
مومو راستش را بگو
راستش را که نمیدانم ،حتی نمیدانم چه کسی میداند!

برای نبر اخر الزمان

که بازش کنم بعد درست از اونجا که میگفت

در رویایی که هست و نیست ، چرتی که مرز میان بیداری و خواب را تیره و تار میکند و او را به یاد شب های پرنشئه تریاک در خانه کوچک و به هم ریخته اش در سالوادور می اندازد...
الانم مثه همون موقع یادم افتاد از کسی بپرسم این درست ترجمه شده؟! تریاک میکشیدن اونا هم؟!

برای ابرنونسیو ، برای یه بار دیگه خوندن مجموعه پرندگان مرده ، یه عالمه هم برای هانتا :(...

برا هفته ای دیگه ای که این کار تموم میشه و زندگی بر میگرده به روال سابق به همون کثافت خوبی که بود!


aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006