دوشنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۸۸

مردی برای تمام فصول ؟

در نقدی برای تمام فصول گنجی مثالهایی از برخورد با مطبوعات و فضای فرهنگی جامعه در دوره ء هاشمی میزند
و می گوید که معتقد است هاشمی تنها به توسعه اقتصادی آنهم به مدل امرانه و از بالا اعتقاد دارد و دغدقه اش توسعه سیاسی نیست ....


عبدالله نوری جواب میدهد :


اگر شما معتقد هستید که من یا مثلا جناب خاتمی یا دکتر معین طرفدار دیدگاه توسعه ء سیاسی و فرهنگی هستیم ، پس این دیدگاه آقای هاشمی هم بوده که موجب شد در دوره ء اول این افراد در دولت حضور داشته باشند ولی به دلیل ایجاد دست اندازهایی همانند آنچه برای آقای خاتمی ایجاد شده بعدا افرادی کنار رفتند. پس این مساله در اصل تفکر آقای هاشمی بوده است .... اما علت اینکه جناب آقای هاشمی مجبور به تغییر افراد کابینه شدند احساس ایشان این بود که اگه بخواهد به قسمت عمده ء اهداف خویش برسد باید از برخی چشم بپوشند!
نقدی برای تمام فصول / گفتگوی اکبر گنجی با عبدالله نوری .


aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006