یکشنبه، مهر ۰۶، ۱۳۸۲

بنام باران حدیث دلتنگی آسمان

19 سال پیش در چنین روزی مطابق با دوم شعبان 1424 ه.ق و هفتم مهر هزاروسیصد هشتاد دو هجری شمسی و بیست ونهم سپتامبر دوهزار و سه میلادی ، اشرف الملائک فخر الممالک حاجیه خانوم سلطان بانو فخرالزمان ومکان خدای خدایگان ، آفتاب عالم تاب ، روحنافداه ، پرنسس میسترس باران (س) روحی فدا علی الدوام پای به عرصه گیتی نهاد!
به تاریخ چنان نقل است که روز تولد این عالم ربانی و ستاره آسمانی راویان شتابان خود را به آیدین(ص) رساندند
ازبرای عرض تبریک و دریافت مژدگانی وباز طوطیان شکرشکن شیرین گفتارچنین حکایت کنند که آیدین(ص) را از این سخن بسیار خوش آمد و در وی حالتی برفت که تا بدان روز کسی در وی ندیده بود وبه سبب شعف و شور وشادی در میان چشمان ازحدقه بیرون نهاده صحابه به رقص و پایکوبی پرداخت وبه چاپاریان هزارهزارفیل با بار طلای 31 عیار مژدگانی داد و اذن کرد که مه پیکر را پیش او اوردند ، بعد از دیدن مولود آسمانی آیدین(ص) را حالتی برفت که تمامی یاران را انگشت بر دهان نمود ، آیدین(ص) را همینطور یکریزآب از دهان جاری بود ازفرط زیبای آن فرشته، چنانکه سیل جاری گشته و خرابیها به بار آورد که به تاریخ نقل است.
به همین دلیل نام باران بروی نهاده شد و آیدین(ص) درگوش وی حدیث (خصوصیه ....مگه فضولی !!) خواندند.
و امر فرمودند که هر وقت نام وی در زبان افتاد بندگان نمازعشق به جای آورند و از هیبت و جذبه او همین بس که همزمان با تولد این عالم فرزانه سرور پرشین بلاگ از فرط جذبه اش داون گشته وتمام بلاگران را انگشت
حیرت و حسد بر دهان!


aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006