سه‌شنبه، شهریور ۲۲، ۱۳۸۴

آدمها

بعضي از آدمها جلد زركوب دارند.بعضي جلد ضخيم وبعضي جلد نازك.بعضيها اصلآ جلد ندارند.

بعضي از آدمها با كاغذ كاهي ونامرغوب چاپ مي شوند وبعضي با كاغذ خارجي.

بعضي آدمها ترجمه شده اند و بعضي آدمها تفسير مي شوند.

بعضي آدمها تجديد چاپ مي شوند وبعضي از آدمها فتوكپي آدمهاي ديگرند.

بعضی آدمها صفحات سياه وسفيد دارند وبعضي از آدمها صفحات رنگي وجذاب.

بعضي از آدمها تيتر دارند، فهرست دارند و روي پيشاني بعضي از آدمها نوشته اند :حق هرگونه استفاده ممنوع ومحفوظ است.

بعضي از آدمها قيمت روي جلد دارند. بعضي از آدمها با چند درصد تخفيف به فروش ميرسند.

بعضي از آدمها بعداز فروش پس گرفته نمي شوند.

بعضي از آدمها را بايد جلد گرفت.بعضي از آدمها را مي شود توي جيب گذاشت وبعضي ها را توي كيف.

بعضي از آدمها نمايشنامه اند ودر چند پرده اجرا مي شوند.بعضي از آدمها فقط جدول سرگرمي و بعضي ها معلومات عمومي.

بعضي از آدمها خط خوردگي و خط زدگي دارند وبعضي از آدمها غلط چاپي فراواني دارند.

از روي بعضي از آدمها بايد مشق نوشت و از روي بعضي از آدمها بايد جريمه نوشت.

بعضي از آدمها را بايد چند بار خواند تا معني آنها را بفهميم و بعضي از آدمها را بايد نخوانده دور انداخت.قیصر امین پور

0 comments | Permalink

نظرات: 0aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006