پنجشنبه، آذر ۱۰، ۱۳۸۴

کوه

آیا هرگز از کوهی بالا رفته اید؟
میبینید یکمرتبه به قله کوه رسیده اید ، فکر میکنید به مرتفع ترین نقطه ممکن رسیده اید ولی این توهم و خیالی بیش نیست چون یکباره متوجه میشوید کوهی که شما به بالای آن صعود کرده اید یکی از کوتاهترین قله ها از یک کوه بزرگ و مرتفع بوده است و آن کوه قسمتی از رشته کوهای سربفلک کشیده بوده است و این تسلسل و پیوستگی همچنان ادامه دارد ، کوهای زیادی برای صعود باقیمانده است و هرچقدر بیشتر صعود میکنی باز هم دلت می خواهد به صعود ادامه بدهی ...

ایندیرا گاندی.

پ ن آیدینی:من حال ندارم بیام بالا ،همین جا میشینم می میزنم و سیگار میشکم و بالا رفتن شما رو نیگا میکنم فقط رسیدین بالا یه دس تکون بدین از نگرانی در بیام!

0 comments | Permalink

نظرات: 0aidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006