چهارشنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۸۵

سالهاي كافه نشيني

اي كاش آزادي سرودي مي خواند كوچك ،كوچكتر حتي از گلوگاه پرنده اي

خيلي چيزها مي خواستم بنويسم ، از اتفاقات اين چند روز ، عكسهايي كه گرفته بودم ، اما
اما نميدانم به چه دليل منصرف شدم ، شايد يك دليلش اين باشد كه نياز به توضيح و تفسير زياد دارد و مرا مجال و حوصله اش نيست ، شايد شايد وقتي ديگر
اما..
دوست نازنين خرپره ؤ دوست داشتني خودم باز هم نوشت..
دلتنگي شبانه ام با خواندش التيام يافت، سالهاي كافه نشيني به شماره چهار رسيده ، اگر نخوانده ايد تا كنون پيشنهاد ميكنم سري به آرشيوش بزنيد و بخوانيد..

اینجایم من ، بالای تپه یی که نیست

1 comments | Permalink

نظرات: 1

شايد وقتي ديگر
ش
ا
ي
د
و چقدر دلم براي اي كاش هايمان مي سوزد

By Blogger North Star, at ۹:۲۴ قبل‌ازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006