سه‌شنبه، تیر ۰۵، ۱۳۸۶

عمو عبید معنوی - 1

در حد شباب هر وقت به دفتر پدرتخمی معنویمان مشرف میشدیم هر وقت فرصتی دست میداد ، بالفور کتابی که اگر اشتباه نکنم منتخبی بود از عبید زاکانی را باز میکرد و آهنگی به صدایش میداد و بخشی را برایمان می خواند ، علی ایهاحل چون ما هم به سک جدمان از این عبید خوشمان می آید ، و اینکه چند صباحی است خودمان عبید خان خفنی شده ایم ، محض ِ شادی تخممان تصمیم ِ همایونی گرفتیم که این رساله ء صدپندش که به قول خودش وصیت نامه اش است بر عالم و آدم در چند قسمت منتشر کنیم ، باشد که عمو عبید معنوی از ما راضی باشد!


بر راي اصحاب نظرو فراست عرضه ميدارد كه متكلم اين حروف < عبيدزاكاني بلغه الله غايت الاماني > اگر چه در علم مايه اي ودر هنر پايه اي ندارداما از اوان جواني به مطالعة كتاب و سخن علما و حكما اهتمام داشت. تا در اين روزگار كه تاريخ هجرت به هفتصد و پنجاه رسيد از گفتار سلطان حکما افلاطون نسخه اي مطالعه افتادكه براي شاگردخود ارسطو نوشته باچندين نامه علي الخصوص پندنامه شاه عادل انویشیروان ،كه بر تاج ربيع فرموده به خواندن آن خاطر را رغبتي عظيم باشد ، وبرآن ترتيب پند نامه اي اتفاق افتاد درويشنامه از شائبه ريا خالي و ازتكلفات عاري تا نفع او عموم خلايق را شامل گردد و مؤلف نيز به واسطة آن از صاحبدلي بهره مند شود.اميد كه همگنان را از اين بند كلمات حظي تمام حاصل آيد.


1- اي عزيزان عمر غنيمت شمريد.
2- وقت از دست مدهيد.
3- عيش امروز به فردا ميندازيد.
4- روز نيك به روز بد مدهيد.
5- پادشاهي را نعمت و غنيمت وتندرستي و ايمني بدانيد.
6- حاضر وقت باشيد كه عمر دوباره نخواهد بود.
8- هر كس كه پايه و نسبت خود را فراموش كند به يادش مياريد.
9- بر خود پسندان سلام مدهيد
10- زمان ناخوشي را به حساب عمر مشمريد.
11- امید از خیر کسان ببرید تا به ریش مردم توانید خندید
12- گرد ِ شاهان مگردید و عطای ایشان به لقای دربانان ایشان ببخشید
13- جان فداي ياران موافق كنيد.
14- بركت عمر و روشنائي چشم و فرح دل در مشاهده نيكوان دانيد.
15- ابرو در هم كشيدگان و گره در پيشاني آورندگان و سخ نهاي به جد گويان و ترش رويان و كج
مزاجان و بخيلان و دروغگويان و بد ادبان را لعنت كنيد.
16- خواجگان و بزرگان بي مروت را به ريش تيزيد.
17- تا توانيد سخن حق مگوئيد تا بر دلها گران مشويد تا مردم بي سبب از شما نرنجند.
18- مسخرگي و قوادي و دف زني و غمازي و گواهي به دروغ دادن و دين به دنيا فروختن وكفران
نعمت پيشه سازيد تا پيش بزرگان عزيزباشيد و از عمربرخوردار گرديد.
19- سخن شيخان باور مكنيد تا گمراه نشويد و به دوزخ نرويد.
20- دست ارادت در دامن رندان پاكباز زنيد تا رستگار شويد
22- از همسايگي زاهدان دوري جوئيد تا به كام دل توانيد زيست.
23- در كوچه اي كه مناره باشد اتاق مگيريد تااز دردسر مؤذنان بد آواز ايمن باشيد.
24- بنگيان را به لوت و حلوا در يابيد.
25- مستان را دست گيريد.


ادامه دارد...

2 comments | Permalink

نظرات: 2

ااا .دیشب اینجا یه چیز دیگه بود که : ))

By Anonymous عادله, at ۹:۳۵ بعدازظهر

مردک ، حالا اعتبار ما به جائی رسیده که میگوئی منتخب عبید برایت میخواندیم ؟ ای غلام بچه ترک ریشدار ابله ، آن کتاب شریف با جلد سبز رنگ که در دفتر سابق ( رحم الله من قراء فاتحه مع الصلوات ) برایت میخواندیم کلیات مولانا عبید بود نه منتخب . از اعتبار و معرفت به دور باشد انتخاب پاره ای از سخن حکیمان و فراموشی پاره ای دیگر . زود توبه کن شاید که رستگار شوی . برایت مرتبت پهلوانی و دولت و معروفی و شیخی آرزو دارم که میدانم لیاقتش را داری .

By Anonymous sina, at ۵:۱۳ قبل‌ازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006