یکشنبه، تیر ۱۰، ۱۳۸۶

عمو عبید معنوی - 3

61-هر دغا كه بتوانند در نرد و قمار بكنيد تا مقامر تمام گفته شويد و اگرحريف سخت شود، سوگند سه طلاق بخوريد كه سوگند در قمار شرعي نيست.

62- پس از اتمام كار زر به كنك و قحبه مدهيد تا آخر انكار نكند و ماجرا دراز نكشد.

63- مردم بسيار گوي و سخن چين و سفله و مست و مطربان ناخوش آواز زله بند كه ترانه هاي مكرر
گويند در مجلس مگذاريد.

64- از مجلس عربده بگريزيد.
65- كنك و قحبه را در يكجا منشانيد.

66- نرد به نسيه مبازيد تا به هرزه مغز حريفان نبريد.

67- كنك را با احتياط به حجره بريد وحاضروقت باشيد تا به وقت بيرون آمدن از سلاح پارها چيزي ندزدد.

68- تا اسباب لوت و حلوا برابر چشم مهيا نشود خويش را به بنگ نزنيد.

69- مردمكان فضول و كساني كه بامداد روي ترش دارند ودر خمارفضيحت وملامت كنند كه تو دوش
شراب بد خورده اي و صراحي شكسته و زرو جامه بخشيده اي سرشان در كس خواهر زن نهيد تا ديگر
زحمت مردمان ندهند.

70- از جماع نو خطان بهره تمام حاصل كنيد كه اين نعمت در بهشت نيايد

71- شاهدان را به چرب زباني و خوش آمد گوئي از راه ببريد.

72- بر لب جوي و كنار حوض مست نرويد تا مگر در حوض نيفتيد

73-بر لب جوي و كنار حوض مست نرويد تا مگر در حوض نيفتيد.

74- با شيخان ونومالان و فالگيران ومرده شويان وكنگره زنان وشطرنج بازان و دولت خوردگان و بازماندگان خاندان هاي قديم و ديگر فلك زدگان صحبت مداريد.

75- راستي و انصاف و مسلماني از بازاريان مطلبيد.

76- سيلي ومالش از حريف كنده دريغ مداريد.
77- از تزوير قاضيان و شنقصه مغولان و عربده كنكان و حريفي آناني كه روزگاري گاییده باشيد و امروز

دعوي زبر دستي و قتالي و پهلواني كنند و زبان شاعران و مكر زنان وچشم حاسدان و كينه خويشان
ايمن باشيد.

78- از فرزندي كه فرمان نبرد و زن ناسازگار و خدمتكار حجت گير و چارپاي پير و كاهل و دوست بي
منفعت برخورداري طمع مداريد.

79- بر پاي منبر واعظان بي وضو تيز مدهيد كه علماي سلف جايز ندانسته اند.

80- جواني به از پيري، صحت به از بيماري، توانگري به از درويشي، غري به از قلتباني، مستي به از مخموري، هشياري به از ديوانگي دانيد

6 comments | Permalink

نظرات: 6

72 va 73 ke yeki bud
in 79 ro ye tozihe mabsuti bedin khube!

By Anonymous sun, at ۶:۵۷ قبل‌ازظهر

75 o hastam baghiasham ba lahjeye ghalize farsie kamo bish gereftam :D

By Blogger شقايق, at ۹:۰۹ قبل‌ازظهر

سلام چطوری؟
مشتاق دیدار.
دیگه با این اوضاع مسافرت با ماشین تقریباً غیرممکنه.

By Anonymous زهرا, at ۱۰:۳۳ قبل‌ازظهر

ببینم انوقت این عبید زاکانی ورژن زنینه هم داشته یا نداشته ؟
اگر نداشته بگو تا خودم استینها را بالا بزنم و حال تو و اون عبیدت را بگیرم اساسی.

By Anonymous بر لبه..., at ۱۱:۳۵ قبل‌ازظهر

namana???????

By Anonymous piyaz, at ۹:۰۰ بعدازظهر

hamin kara RE mikoni man khial mikonam kheili piyaze marghoobiam yadam mire boo midam !!!

merc beharhaal ! booos !

By Anonymous piyaz, at ۱۱:۴۳ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006