شنبه، اردیبهشت ۱۴، ۱۳۸۷

تو هم از ما نبودی

؟!

وقتی چند ده ساعته پشت کامپیوتری هر از 10 ساعتیش حداقل از سر عادت یا نمی دونم چی اینجا رو باز میکنی به فکر...اممم به فکر چی؟ خب حتما از چیزی که این لحظه نظرت رو جلب کرد یا چیزی که فهمیدیش و یا ... بنویسی

ولی مثه همه ء این روزها دوباره صفحه رو میبندی...

3 comments | Permalink

نظرات: 3

ازمایش میکنیم .
ازمایش میکنیم .
یک ، دو ، سه ...

By Anonymous سیدو, at ۳:۲۴ بعدازظهر

خوب بریا ایم بود که تست کنم میاد یا نه .
چون یکبار فرستادم و ارور داد .
در ضمن کامنت دونیت خیلی خره ، چون من یادش نمی مونه .

By Anonymous سیدو, at ۳:۲۵ بعدازظهر

و اما در مورد این پستت ،

ببینم ایدین جان یعنی تو فکر میکنی یا تصور میکنی همه ی اینها که مینویسند چیزی را درک کرده اند یا فهمیده اند !

عالیجناب ، عالیجناب

حال شما هیچ خوب نیست .
تب دارید ، هذیان می گویید .

By Anonymous سیدو, at ۳:۲۷ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006