شنبه، آبان ۱۱، ۱۳۸۷

این آدمهای زمانه

نوشته نبوی در باب این روزهای زمانه مرا برد به روزنامه جامعه و توس و آزادگان و تصویر خندان و مسخره نبوی در کنار قاضی مرتضوی وقتی اعتراف می کرد به اشتباهاتش و البته که می گفت اشتباهاتمان و آن لخبند پیروزمندانه قاضی مرتضوی خوب یادم هست که هم جلائی پور و هم شمس الواعضین همان روزها در رد اتهامات نبوی نوشتند که همو بود که همه تلاشهایی ما را برای تند نرفتن بر باد داد ، کسی اینجا یادش هست لقب بچه ننه ای که جلائی پور دریافت کرده بود از نبوی فقط بخاطر اینکه بعضی مقالات را سانسور می کند یا می خواهد تلطیف کند و آن روزها که دور دور نبوی بود نمی توانست؟
آنوقت حضرت آقا در دادگاه خیلی راحت لبخند زدند و گفتند اشتباه کردیم و تشریف آوردند بیرون ..

از همان موقع من تقریبا خواننده ء نوشته های نبوی نبوده ام و نیستم ، که البته اگر قبلترها مطلبی داشت شایسته ء خواندن این روزها این آدم فروش همان را هم ندارد.
به راستی کدام زن خانه داری هست که به اندازه نبوی حرف بزند ؟
حجم مطالبی که در یک روز نبوی منتشر میکند را هیچ توجه کرده اید؟ بعلاوه ء کتابها؟

زمانه رسانه ءای بود که دو سال مشترکش بودم ، شاید این اواخر کمی افت کرده بود اما به هر حال از تمام رسانه های فارسی زبان دیگر بیشتر باب طبع من بود و بیشتر از هر چیز اینها را مرهون مدیرت صاحب سیبستان می دانم ، از آدمهایی که از گوشه گوشه جهان جمع کرده بود ، از میدانی که به نویسندگان خوبی که بی تریبون بودند داده بود ، از توجه اش به وبلاگستان فارسی و همه و همه...

برای زمانه ام نگرانم ، کاش می شد کاری کرد ، میشود کاری کرد؟
به خاطر پهلوانی مهدی (+)
انسانی شریف و آزاده (+)
دفتر زمانه (+)

2 comments | Permalink

نظرات: 2

مصاحبه ی من با زمانه رو گوش دادی؟

By Blogger عرفان, at ۴:۴۲ بعدازظهر

بدو بدو توی وبلاگم تحویلت گرفتم آیدین. :دی

By Blogger عرفان, at ۱۰:۳۵ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006