پنجشنبه، آبان ۱۶، ۱۳۸۷

دمکراسی شهروندان امروز

شادی شهروندان امروز در تلویزیون با تمامی سعی ای که کردم برایم غیرقابل درک بود ، شادی برای چه؟
چه چیز من را ، این شهروند دنیایی دیروز را به آنها به شادی و دمکراسی شان پیوند می دهد؟

آنها در دنیایی دیگر زندگی میکنند ، دنیایی که انگار واقعا اگر بخواهی میشود و من در دنیایی دیگر ، دنیایی که برایش می خواهند،مثل امروز که خواستند دیگر شهروند امروز ش نباشد.

:(

1 comments | Permalink

نظرات: 1

مردک همه حرفهات درست اما چرا به بازتاب (تابناک) لینک می دی؟ چرا آب به آسیاب دشمن می ریزی؟

By Blogger عرفان, at ۶:۳۷ قبل‌ازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006