جمعه، خرداد ۲۲، ۱۳۸۸

برای آزادی سبک زندگی

این هوش و زرنگی نیست که بایستی در راس امور یک مملکت باشد، چیزیکه برای ریس یک مملکت اهمیت داد
نیرومندی ، شجاعت ، زیرکی ، و باز هم نیرومندی است.
هنری کیسینجر


من فردا به مهدی کروبی رای میدهم.

به مهدی کروبی ، مرد ی که شجاع یافته امش ، مردی که صداقتش و احساس خطر کردنش را باور کرده ام
( در حد استاندارهای کشوری که در آن زندگی میکنم ) .
به مهدی کروبی که چهار سال است وابستگی اداری اش را به نظام جمهوری اسلامی قطع کرده است.
به مهدی کروبی موسس اولین حزب اساسنامه دار واقعی در ایران کنونی.
به مهدی کروبی موسس اولین روزنامه حزبی در ایران.
به مهدی کروبی که شعار و خاسته ء معاونت حقوق شهروندی را همه گیر کرد.
به مهدی کروبی و تیمش که به اطلاع رسانی آزاد اعتقاد دارند.
به مهدی کروبی که از هاله ء نور دیگران نمی ترسد و به چالش میکشدش.
به مهدی کروبی که به کیهان ِ شریعتمداری پاسخ درخور می دهد.
به مهدی کروبی که شعار آزادی سبک زندگی می دهد.
و به مهدی کروبی که کرباسچی معاون اولش است.
به کرباسچی که از لزوم رابطه با امریکا میگوید.
به کرباسچی که میگوید: عزت مردم ما به این است که شکمشان سیرباشد.
و به ... بی شماری که این مدت درایــــنجا نگفته ماند به دلائلی ، من فردا به مهدی کروبی و تیمش رای میدهم فارغ از نتیجه ء روز شنبه و باور دارم کروبی و تیمش و از همه مهتر شجاعتش در این چهار سال و چند روز اخیر چنان تاثیری بر جنبش اصلاح طلبی ایران گذاشته اند و آنقدر استاندارهاو چشم اندازهای قابل تحقق را بالا برده اندکه فارغ از نتیجه ( نتیجه ای که به آن امیدوار ام !) مهدی کروبی و کسانی را که به او رای میدهند برندگان اصلی این انتخابات هستند.

1 comments | Permalink

نظرات: 1

اگر کروبی استانداردها را بالا برده باشد برنده انتخابات فقط طرفدارانش نیستند آیدین. همه کسانی هستند که به دنبال تغییرند. داری مرز می بندی بین خودم و دیگران.

By Blogger سرمه, at ۱۲:۲۰ بعدازظهرaidinblog@hotmail.com

L ink

صفحه لینکهای صورتک خیالی


 


A rchive

January 2003
April 2003
May 2003
June 2003
July 2003
August 2003
September 2003
October 2003
December 2003
January 2004
March 2004
June 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006